Aukcja i przetarg jako jedna z dróg do…

Aukcja i przetarg jako jedna z dróg do zawarcia umowy

Zawarcie umowy w drodze aukcji lub przetargu jest nieco zbliżone do systemu ofertowego, gdyż również tutaj występuje zasadniczo oferta i jej przyjęcie.
Regulacja przetargu zawarta w kodeksie cywilnym ma jedynie charakter regulacji ogólnej, która często ulega zmianom lub modyfikacjom w przepisach szczególnych. Wskazać bowiem należy na fakt, iż stosowanie tych instytucji jest obowiązkowe na podstawie szeregu ustaw w szeregu przypadkach, w szczególności wtedy, gdy chodzi o dysponowanie środkami publicznymi lub też mieniem państwowym lub samorządowym, jak również mieniem państwowych lub samorządowych osób prawnych.

Istnieje szereg możliwości klasyfikowania przetargów. I tak przykładowo wyróżnić możemy:
– przetarg nieograniczony i ograniczony w zależności od tego, czy liczba oferentów mogących wziąć udział w przetargu jest ograniczona czy też nie,
– przetarg jedno- lub dwustopniowy w zależności od tego, czy wybór oferty następuje w jednym etapie, czy też w dwóch (w pierwszym składa się oferty wstępne, a po wstępnej selekcji oferentów następuje drugi etap, który ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej),
– przetarg publiczny lub prywatny w zależności od tego, czy jest organizowany przez osobę prywatną, czy też państwową lub samorządową.

Kodeks cywilny wyróżnia przetarg ze względu na formę jego przeprowadzenia: przetarg ustny noszący obecnie nazwę aukcji i przetarg pisemny (zwany dalej „przetargiem”).
Celem aukcji jest uzyskanie najkorzystniejszej ceny, natomiast celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty.
Każdy przetarg lub aukcja winien być poprzedzony ogłoszeniem o aukcji lub przetargu.
W ogłoszeniu o aukcji albo przetargu należy określić:
– czas,
– miejsce,
– przedmiot,
– warunki aukcji lub przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.

Ogłoszenie o aukcji i przetargu może także ulec zmianie po jego ogłoszeniu, ale jedynie wtedy, gdy zostało to zastrzeżone w treści ogłoszenia. Wprowadzono zatem zasadę związania organizatora warunkami aukcji lub przetargu od chwili ich ogłoszenia lub udostępnienia.

Najistotniejszym jednakże zagadnieniem związanym z organizacją aukcji lub przetargu jest moment zawarcia umowy.
Zgodnie z brzmieniem art. 70[2] § 2 kodeksu cywilnego zawarcie umowy w drodze aukcji następuje z chwilą przybicia.
Natomiast stosownie do treści art. 70[3] § 3 kodeksu cywilnego do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty, a zatem nie z chwilą dokonania wyboru, lecz dojścia do oferenta oświadczenia o wyborze jego oferty.