Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych.

Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Umowa gwarancyjna zawierana jest pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą (dłużnikiem). Jest umową, która posiada oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody zawierania umów. Istotne jest to, że gwarant nie może odwoływać się do stosunku podstawowego (kontraktu) łączącego dłużnika (zleceniodawcę) z wierzycielem (beneficjentem). Może natomiast bez ograniczeń powoływać wszelkie zarzuty wynikające ze stosunku łączącego go z beneficjentem.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:
W praktyce obrotu gwarancja ubezpieczeniowa ma szerokie zastosowanie, aczkolwiek przepisy prawa wzmiankują o niej tylko w kilku sytuacjach. W szczególności wyróżnić można następujące rodzaje gwarancji:
– gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
– gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
– gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
– gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki