Gwarancje bankowe

Fragmentaryczna regulacja dotycząca gwarancji udzielanych przez banki znajduje się natomiast w art. 80-84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Przepisy te stanowią próbę opisania charakteru prawnego gwarancji udzielanych przez banki.

Pojęcie gwarancji bankowej – art. 81 ust.  1 Prawa bankowego można uznać za ustawową próbę definicji gwarancji. Na podstawie całości przepisów Prawa bankowego gwarancję bankową można określić jako zobowiązanie zaciągnięte przez bank (gwaranta) na zlecenie innej osoby (zleceniodawcy gwarancji), na mocy którego bank obowiązany jest do zapłaty pewnej sumy pieniężnej (w złotych lub walucie obcej) na żądanie osoby uprawnionej (beneficjenta gwarancji) po spełnieniu przez nią określonych przesłanek.

Rodzaje gwarancji bankowej. 

W obrocie występuje wiele odmian gwarancji bankowych. Można je podzielić w zależności od:

– przedmiotu zabezpieczenia,

– treści gwarancji,

– liczby banków gwarantujących.

Przykłady:

Gwarancje płatnicze i kontraktowe.

Gwarancje celne i turystyczne.

Gwarancja na pierwsze żądanie

Gwarancje bezwarunkowe i warunkowe,

Gwarancje nieodwołane i odwołalne.