Zatrudnianie cudzoziemców zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

Swobodny przepływ pracowników gwarantuje co do zasady nieograniczony dostęp do rynku pracy. Coraz więcej obywateli państw członkowskich UE znajduje więc zatrudnienie w Polsce. Są to głównie menedżerowie, choć polskie firmy chętnie zatrudniają także pracowników niższych szczebli. Polscy pracodawcy bardzo cenią sobie ich wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie problematyki zatrudniania cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem zmian regulacji prawnych wchodzących w życie w 2016 i 2017 r.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców wraz ze zmianami. Omówienie
a. Ustawa o cudzoziemcach
b. Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c. Rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
d. Rozporządzenie w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca
e. Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii
g. Dyrektywa Rady ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
h. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
2. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej
a. Swobodny przepływ pracowników
b. Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce
c. Zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę
d. Prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące
e. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu
f. Stosowanie polskich przepisów prawa pracy
g. Warunki zatrudnienia obywateli państw UE skierowanych do pracy na terytorium RP
h. Formy zatrudniania cudzoziemców: umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
3. Zatrudnianie cudzoziemców niebędących obywatelami UE
a. Uzyskanie zezwolenia na pracę
b. Legalizacji pobytu
c. Zasady postępowania przy zatrudnieniu obcokrajowca niebędącego obywatelem UE
4. Uzyskiwanie zezwolenia na pracę
a. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
b. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę.
5. Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o świadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
a. Powierzenie pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
b. Procedura uproszczona zatrudniania cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
c. Procedura zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
d. Wykaz dokumentacji koniecznej do rejestracji oświadczeń
e. Przedłużanie stosunku pracy u cudzoziemca zatrudnionego w oparciu o oświadczenia
6. Zatrudnienie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę lub objętych procedurą uproszczoną
a. Podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
b. Podmioty objęte procedurą uproszczoną
c. Legalizacja pobytu
d. Formy zatrudnienia
e. Procedura zatrudnienia
7. Zasady udzielania wiz w celu wykonywania pracy na terytorium Polski
a. Wiza a karta pobytu
b. Rodzaje wiz
c. Wiza w celu wykonywania pracy
d. Procedura wydawania wiz dla cudzoziemców w oparciu o oświadczenia i zezwolenia
e. Przedłużenie wizy
f. Osoby zwolnione z obowiązku posiadania wizy
g. Odmowa udzielenia wizy
8. Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1 450,00 zł netto + VAT. 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl