Analiza finansowa przedsiębiorstwa

W dzisiejszych czasach przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w niezwykle dynamicznym otoczeniu. Narastająca konkurencja oraz dynamiczny rozwój nauki i techniki powodują, że bardzo ważnym czynnikiem prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem jest znajomość i bieżące monitorowanie jego kondycji majątkowo-finansowej. Niewłaściwe rozeznanie czy brak reakcji na zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa zmiany, może skutkować pogorszeniem kondycji finansów przedsiębiorstwa albo wręcz zagrożeniem kontynuacji jego działalności, poprzez błędnie podjęte decyzje. Dlatego tak ważna jest dobrze sporządzona analiza finansowa. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z analizą finansową.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników pionów finansowych. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem.

Program szkolenia

1. Zakres i cel analizy finansowej
• Bilans – sposób czytania, zawartość i struktura
• Rachunek zysków i strat – własności, zawartość, struktura. Przedstawienie wielkości EBIT, EBITDA, EBT,
• Rachunek przepływów pieniężnych – rodzaje, zawartość, sposób prezentacji.
• Informacja dodatkowa – zasady, zakres informacji.
2. Analiza finansowa – agregacja i dezagregacja danych.
3. Wstępna ocena sprawozdania finansowego – analiza i ocena sytuacji finansowej
4. Analiza pionowa sprawozdania finansowego

• bilansu,
• rachunku zysków i strat, w tym analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
• rachunku przepływów pieniężnych.
• założenia do analizy struktury sprawozdania finansowego.
5. Analiza pozioma sprawozdania finansowego.
• powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.
• bilansu,
• rachunku zysków i strat, w tym szczegółowa analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
• rachunku przepływów pieniężnych,
• założenia do analizy dynamiki sprawozdania finansowego.
6. Poszerzona analiza finansowa.
7. Konstrukcje wskaźników, sposoby odniesienia w analizie wskaźnikowej.
8. Analiza wskaźnikowa:

• Wskaźniki rentowności
– ROS
– ROA
– ROE
– ROI
• Wskaźniki płynności
– istota płynności finansowej przedsiębiorstwa
– płynność a wypłacalność
– wzorcowe wartości wskaźników płynności
– płynność finansowa – ujęcie statyczne i dynamiczne
• Wskaźniki zadłużenia
– ocena wypłacalności
– analiza poziomu zadłużenia i obsługi długu przedsiębiorstwa
• Wskaźniki sprawności działania
– cykle
– rotacje
9. Analiza Du Ponta.
10. Model i wskaźnik Altmana.
11. Analiza ryzyka i zarzadzanie ryzykiem:

• Ocena ryzyka – dźwignia finansowa, operacyjna i połączona.
• Miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa.
• Rating i scoring
12. Analiza i ocena efektywności inwestycji.
• zysk a gotówka – relacje pomiędzy rentownością, a płynnością finansową. Zasada kasowa, a memoriałowa
• wprowadzenie do analizy Cash Flow
• wartość pieniądza w czasie
• koszt kapitału – dyskonto
• przepływy pieniężne netto NPV
• ocena projektów inwestycyjnych
13. Analiza wrażliwości.
14. Metody wyboru źródeł finansowania aktywów.

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dzień 1 450 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl