Kurs księgowości

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku księgowego. Prowadzenia księgowości komputerowej, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS. Kurs ten kierowany jest do osób, które pragną nabyć nowych umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości firmy ( nabycie umiejętności od podstaw).

Program szkolenia

1. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
2. Charakterystyka aktywów i pasywów.
3. Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie.
4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
5. Dowody księgowe.
6. Księgi rachunkowe.
7. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych.
8. Ewidencja operacji bilansowych.
9. Ewidencja operacji wynikowych.
10. Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej.
11. Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej.
12. Zasady ustalania wyniku finansowego.
13. Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat.
14. Wybrane zagadnienia z rozliczeń publiczno-prawnych (prawo podatkowe
i rozliczenia ZUS).

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
kursu jest uzależniony od potrzeb zazwyczaj jest to (od 65 godz dydaktycznych aż do 120 godz.).