Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie wymaga zarówno wiedzy praktycznej, znajomości prawa podatkowego, ustaw rachunkowych oraz wielu aspektów z różnych dziedzin działania podmiotu gospodarczego (np. sposobów przeprowadzania inwentaryzacji). Skutki niewłaściwego dokumentowania oraz interpretowania zdarzeń gospodarczych z udziałem środków trwałych są bardzo kosztowne dla przedsiębiorstwa. (np. niewłaściwe traktowanie remontu i ulepszenia, stosowanie właściwych stawek amortyzacyjnych itp.) Pułapek i zagrożeń dla firmy w tym obszarze jest bardzo wiele ze względu na wielowymiarowość rachunkową i podatkową zagadnienia.

Celem szkolenia jest prezentacja obowiązujących przepisów w zakresie kwalifikowania i ewidencjonowania składników majątku trwałego w prawie podatkowym (ustawy o podatkach dochodowych) oraz prawie rachunkowym, ujawnienie różnic pomiędzy ustawami i wskazanie, kiedy te różnice można zniwelować (ujednolicić rozliczenia podatkowe i rachunkowe) a kiedy jest to niemożliwe oraz dokładne omówienie metod amortyzacji podatkowej. Korzyściami ze szkolenia jest systematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych, utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych, nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych, zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów podatkowych i bilansowych, podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych w świetle obowiązujących przepisów.

Program szkolenia

 1. Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym.
 2. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych.
 3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT).
 4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych.
 5. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych.
 6. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna.
 7. Metody amortyzacji środków trwałych.
 8. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych.
 9. Remont a ulepszenie.
 10. Trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów.
 11. Zakup, sprzedaż i likwidacja środków trwałych.
 12. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 13. Wycena do bilansu i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 14. Środki trwałe przedmiotem umowy leasingowej.
 15. Klasyfikacja umów leasingowych.
 16. Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing:                                         a) finansowy, b) operacyjny.
 17. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego.
 18. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach.
 19. Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym.
 20. Definicja rachunkowa i podatkowa wartości niematerialnych i prawnych.
 21. Cena nabycia lub koszt wytworzenia.
 22. Koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych.
 23. Metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym.
 24. Amortyzacja podatkowa.
 25. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej.
 26. Odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów.
 27. Późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych.
 28. Rzeczowe aktywa trwałe w MSR-ach (MSR nr 16, 23, MSSF 5).
 29. Wartości niematerialne i prawne w MSR-ach (MSR 38).
 30. Dyskusja na temat aktualnych problemów.
Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1 450 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl