Umowy w zakresie inwestycji budowlanych

Powstanie i prawidłowe kształtowanie procesów inwestycyjno-budowlanych wymaga zawierania pomiędzy uczestnikami tych procesów odpowiednich umów. Przepisy prawa, łącznie z zasadami współżycia społecznego, czyli normami etyczno-moralnymi, jak też obowiązującą w przepisach kodeksu cywilnego zasadą swobody umów, stwarzają podstawy do zawierania i kształtowania treści tych umów. Wśród aktów normatywnych stwarzających podstawę do zawierania umów w procesie budowlanym dominującą rolę spełnia ustawa prawo zamówień publicznych (PZP), jak też ustawa – kodeks cywilny (K.C.). Zarówno ustawa PZP, jak też ustawa kodeks cywilny były wielokrotnie nowelizowane i dostosowywane do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych i dyrektyw unii europejskiej. Poczynione obserwacje w praktyce procesów budowlanych dają podstawę do stwierdzenia, iż prawna problematyka umów w procesie budowlanym wymaga stałego pogłębiania i przypominania, jak też wskazywania na sposoby prowadzące do eliminowania popełnianych błędów w tej sferze.

Program szkolenia

1. Inwestycja budowlana.
2. Kodeksowe i pozakodeksowe umowy w zakresie inwestycji budowlanych.
3. Strony umowy:
• osoby fizyczne
• osoby prawne
• „ułomne osoby prawne”
4. Przedstawicielstwo w umowach w zakresie inwestycji budowlanych.
• pełnomocnictwo
• prokura
5. Umowa o prace projektowe i nadzór autorski.
6. Umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej.
7. Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budowlnictwie
8. Umowa deweloperska
9. Umowa o roboty budowlane
10. Klauzule umowne umów inwestycyjnych:
• Komparycja umowy
• Przedmiot umowy
• Podwykonawstwo
• Rygor nieważności dla pisemnych zmian umowy;
• Sąd właściwy do rozpoznania sporu;
• Zapis na sąd polubowny;
• Prawo właściwe dla umowy;
• Odesłanie do stosowania właściwych przepisów;
• Klauzule zabezpieczające;
• Kaucje gwarancyjne;
• Klauzule waloryzacyjne.
11. Rękojmia i gwarancja przy umowach inwestycyjnych.
12. Analiza prawna wybranych umów.
13. Wybrane orzecznictwo.

 

Czas trwania:  Cena szkolenia:  Terminy szkoleń:
1 dzień 800 zł netto + VAT 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 800,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl