Międzynarodowe prawo handlowe z uwzględnieniem ryzyka w transakcjach międzynarodowych

Prawne aspekty międzynarodowego obrotu handlowego są w Polsce przedmiotem coraz większego zainteresowania. Przyczyną tego stanu rzeczy jest, z jednej strony, stale rosnące znaczenie międzynarodowej wymiany handlowej dla polskiej gospodarki, a zatem i transakcji, które stanowią prawną podstawę tej wymiany, a z drugiej, nie jako w konsekwencji, coraz częstszy udział polskich przedsiębiorców w sporach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktów zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym. Celem szkolenia jest przestawienie zagadnienia obrotu międzynarodowego, wskazania na występujące zagrożenia i sposoby należytego zabezpieczenia.

Program szkolenia

1. Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego.
2. Źródła międzynarodowego prawa handlowego:
a) Ustawodawstwo międzynarodowe:
i. Wspólne europejskie prawo sprzedaży (CESL)
b) Prawo krajowe.
c) Harmonizacja prawa prywatnego w aktach prawa modelowego:
i. Zasady Europejskiego Prawa Umów (PECL)
ii. Reguły Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT (UPICC)
iii. Zasady Międzynarodowego Prawa Handlowego TRANS LEX (TRANS-LEX Principles)
d) Międzynarodowe zwyczaje handlowe.
e) Wzory Międzynarodowej Izby Handlowej.
3. Podmioty międzynarodowych transakcji handlowych:
a) Zakres statutu personalnego spółki – wybrane zagadnienia.
b) Modele przeniesienia siedziby i zmiana szaty prawnej spółki.
c) Forma zbycia udziałów w spółce z o.o. w obrocie trans granicznym.
d) Dopuszczenie spółki do działalności gospodarczej.
e) Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
f) Oddziały zagranicznych spółek.
4. Kontrakt i prawo właściwe:
a) Pojęcie kontraktu – międzynarodowej transakcji handlowej.
b) Prawo właściwe dla kontraktu.
5. Zawarcie umowy i jej forma:
a) Zawarcie umowy.
b) Forma czynności prawnych.
c) Międzynarodowy handel elektroniczny
6. Treść i interpretacja kontraktu:
a) Zasada swobody umów i jej ograniczenia.
b) Struktura kontraktu.
c) Język kontraktu.
d) Interpretacja kontraktu.
7. Zabezpieczanie wierzytelności:
a) Zabezpieczenia osobiste.
b) Zabezpieczenia rzeczowe.
c) Zabezpieczenia wierzytelności w prawie kolizyjnym
8. Przedawnienie.
9. Rozstrzyganie sporów.
10. Omówienia wybranych rodzajów umów (sprzedaż, dzieło, leasing, świadczenie usług).

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1 450,00 zł netto + VAT. 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1 450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl