Dyskryminacja, mobbing, molestowanie.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy – wolnego od dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego – to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w przypadku procesu w Sądzie Pracy, pracodawca będzie musiał wykazać, że podejmował faktyczne i skuteczne działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka nękania, co pozwoli mu przenieść ciężar odpowiedzialności odszkodowawczej bezpośrednio na sprawcę (np. pracownika lub menedżera, który dopuścił się mobbingu). Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązków pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy. Szkolenie dostarczy także wskazówek nt. możliwości minimalizowania ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy w razie zaistnienia niedozwolonych praktyk.

Program szkolenia

Równe traktowanie w zatrudnieniu

 • Odpowiedzialność pracodawcy i pracowników za relacje w miejscu pracy
 • Zakaz nierównego traktowania
 • Dyskryminacja w trakcie rekrutacji i zatrudnienia
 • Rodzaje dyskryminacji, katalog kryteriów, przykłady oraz wyjątki
 • Molestowanie (nękanie) – definicja i przykłady
 • Molestowanie seksualne (dyskryminacja ze względu na płeć) – przykłady niestosownych zachowań
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów o równym traktowaniu
 • Ciężar dowodu (pracodawca)
 • Wysokość należnego pracownikowi odszkodowania
 • Zakaz działań odwetowych

Mobbing

 • Definicja, kryteria i rodzaje mobbingu
 • Typowe przejawy mobbingu – przykłady, studia przypadków
 • Jakie działania przełożonych nie są mobbingiem – przykłady, przegląd orzecznictwa sądowego
 • Skutki mobbingu
 • Ciężar dowodu (pracownik)
 • Różnice dowodowe – dyskryminacja vs mobbing, mobbing vs naruszenie dóbr osobistych
 • Indywidualna odpowiedzialność sprawcy mobbingu

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – minimalizowanie ryzyka

 • Zalecenia w zakresie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie
 • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg do pracodawcy
 • Zasady prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
 • Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub współpracowników

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

1 dzień 800,00 zł netto + VAT. 06.02.2017 Opole
24.02.2017 Katowice
13.03.2017 Lublin
31.03.2017 Wrocław
10.04.2017 Kraków
28.04.2017 Gdańsk
08.05.2017 Katowice
19.05.2017 Białystok
29.05.2017 Poznań
12.06.2017 Warszawa
30.06.2017 Opole

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 800,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy biuro@mywaytraining.pl