Prawne aspekty bezpiecznego zawierania umów handlowych

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym. Szkolenie ma celu pogłębienie Państwa wiedzy w zakresie poprawnego i skutecznego zabezpieczania umów. Program szkolenia został skonstruowany w sposób, który pozwoli zrozumieć istotę umów handlowych oraz stosowania zabezpieczeń adekwatnych do rodzaju umowy. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna najważniejsze prawne aspekty poprawnego konstruowania umów. Szkolenie ma również na celu wyposażenie Państwa w umiejętność analizy dostarczonej umowy przez kontrahenta oraz praktycznego zastosowania uzyskanych informacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się kontaktami, pracowników działów ofertowych, kadry zarządzającej. Zapraszamy również inne osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem.

Program szkolenia

1. Źródła zobowiązań.
2. Czym jest zobowiązanie.
3. Wierzyciel – dłużnik – pojęcia ogólne.
4. Pojęcie umowy handlowej.
5. Rodzaje umów, wyjaśnienie pojęć: umowy dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane.
6. Podmioty występujące o obrocie gospodarczym w aspekcie definicji podstawowych:
a. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b. Podmiotowość prawna, osobowość prawna.
7. Charakterystyka podmiotów występujących w obrocie gospodarczym:
a. Osoby fizyczne,
b. Osoby prawne,
c. Jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną.
8. Reprezentacja podmiotów przystępujących do zawarcia umowy:
a. Osobiste czynności osób fizycznych,
b. Reprezentacja osób prawnych i znaczenie w tym zakresie krajowego rejestru sądowego,
c. Pełnomocnictwo,
d. Prokura.
9. Zasada wolności umów.
10. Zasada Pacta sunt servanda.
11. Klauzula rebus sic stantibus.
12. Specyfika zawierania umów handlowych:
a. Czynności przygotowawcze – pojęcie,
b. Listy intencyjne,
c. Ogłoszenia, cenniki, reklamy, inne informacje,
d. Inne czynności przygotowawcze.
13. Sposoby zawierania umów:
a. Oferta i jej przyjęcie,
b. Negocjacje,
c. Aukcja,
d. Przetarg.
14. Pojęcia podstawowe w zakresie zawarcia umów:
a. Umowa jako zgodne oświadczenia woli stron,
b. Oświadczenia woli i jej wady,
c. Przedmiotowo i podmiotowo istotne elementy umowy,
d. Forma zawarcia umowy i jej znaczenie dla skuteczności umowy.
15. Zmiana wierzyciela i dłużnika a jej wpływ na zobowiązanie
16. Źródła informacji o kontrahentach
17. Sposoby zabezpieczeń zobowiązań wynikających z umowy.
a. Kaucja pieniężna,
b. Kara umowna,
c. Gwarancja bankowa,
d. Gwarancja ubezpieczeniowa,
e. Poręczenie,
f. Dobrowolne poddanie się egzekucji,
g. Weksel,
h. Rola zgody współmałżonka przy zobowiązaniach,
i. Zastaw,
j. Hipoteka.
18. Klauzule umowne.
19. Analiza przypadków.

Czas trwania: Cena szkolenia: Terminy szkoleń:
2 dni 1450 zł netto + VAT 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

 

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:

MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:

Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl