Inteligencja emocjonalna w pracy.

Życie emocjonalne jest dziedziną, którą można podobnie jak czytanie czy matematykę, opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy odniesie w życiu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem.

Celem szkolenia jest:
• Rozwój umiejętności świadomego zarządzania własnym stanem emocjonalnym
• Zrozumienie dynamiki emocji i procesów emocjonalnych u innych ludzi
• Wzbogacenie kompetencji budowania relacji w inteligentny emocjonalnie sposób
• Uświadomienie roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
• Udoskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem;
• Nauczenie się lepszego motywowania pracowników;
• Udoskonalenie swoich umiejętności budowania i rozwijania zespołu;

Program szkolenia

Samoświadomość, emocje, inteligencja emocjonalna:
A) Rola i wpływ samoświadomości w miejscu pracy
• Jakim jestem menedżerem?
• Indywidualny SWOT – autodiagnoza uczestników (Ćwiczenie indywidualne)
• Samoocena i efektywność w działaniu
B) Proces rozwoju kompetencji pracowników
• M. Armstrong – podział kompetencji na: kluczowe, funkcjonalne i hierarchiczne
• Omówienie pojęcia ,,kompetencje” i model kompetencji
• Idea przekładania kompetencji na konkretne, obserwowalne zachowania
• Nabywanie i rozwój kompetencji przydatnych do realizacji zadań zawodowych (modyfikowalność) oraz ograniczenia w tych zmianach
• Przekazanie różnic pomiędzy kompetencjami wymaganymi (wymagania kompetencyjne, profil kompetencyjny stanowiska) na stanowiskach a posiadanymi przez menedżera (profil kompetencyjny menedżera)
• Sposoby podnoszące poziom kompetencji menedżera.
C) Emocje a zachowanie
• Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
• Co daje świadomość emocji?
• Dlaczego nie dostrzegamy emocji innych, nawet jeśli jesteśmy empatyczni?
• Rozmowa z pracownikiem jako narzędzie wywierania wpływu i budowania motywacji i zaangażowania
• Budowa autorytetu a skuteczna komunikacja interpersonalna ( komunikacja werbalna, niewerbalna, aktywne słuchanie, bariery w procesie komunikacji);
• Komunikacja motywująca
• Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej , delegowanie i egzekwowanie zadań w relacji Przełożony-Pracownik,
• Konstruktywna krytyka
• Jak motywować chwaląc
• Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami;
• Rozmowy dyscyplinujące ;
• Przygotowanie szefa i pracownika do rozmowy;
• Umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów dyscyplinujących;
• Karanie – sankcje, których można użyć;
• Schemat prowadzenia rozmowy dyscyplinującej;
• Komunikowanie trudnych decyzji ;
• Zasady, o których warto pamiętać przy komunikowaniu trudnych decyzji;
• Jak kształtować empatię?
• Jak poznać istotę swojej emocjonalności?
• Podsycanie pozytywnych emocji i wygaszanie negatywnych
D) Inteligencja emocjonalna
• Definicja inteligencji emocjonalnej
• Inteligencja emocjonalna + optymizm, bezkonfliktowość
• Korelacja optymizmu z inteligencją emocjonalną
• Zrozumienie emocji i racjonalne nimi sterowanie
• Jak zarządzać własnymi procesami psychicznymi (w tym emocjonalnymi), by łagodzić konflikt?
E) Asertywność
• Definicja pojęcia asertywności;
• Rozróżnienie postawy asertywnej od agresywnej oraz uległej;
• Asertywne wyrażanie krytyki oraz asertywne reagowanie na krytykę;
• Asertywne wyrażanie pochwał
• Model FUKO
• Umiejętność kontroli emocji
• Umiejętność prowadzenia rozmowy w sytuacjach konfliktowych z pracownikami

Konflikt interpersonalny i jego znaczenie dla efektywnej współpracy . Jak reagować na jawne i utajone nieporozumienia i konflikty między pracownikami:
• Etapy powstawania konfliktu
• Analiza szans i zagrożeń wynikających z powstałego konfliktu
• Sposoby rozwiązywania konfliktów;
• Mechanizmy powstawania i przebiegu konfliktu;
• Symptomy świadczące o nadchodzącym konflikcie
• Dynamika i fazy konfliktu;
• Konflikt jako informacja o procesach grupowych.

Stres. Poczucie kontroli (ćwiczenia) – „bank stresorów”:
• „Co mnie stresuje – mam na to wpływ?”
• „Co mnie stresuje – nie mam na to wpływu?”
• Rozpoznawanie symptomów stresu i wypalenia zawodowego
• Definicja stresu, różne rodzaje stresu,
• Stres konstruktywny oraz dysfunkcjonalny,
• Co stresuje nas w życiu zawodowym i codziennym – stresory, moja lista niepokojów?
• Symptomy stresu, skutki działania stresu długotrwałego
• Autodiagnoza własnego stanu psychicznego – „ Jak bardzo jesteś zestresowany?”, zmęczenie, przemęczenie

Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem:
• Techniki radzenia sobie ze stresem w kontekście prawidłowego oddychania,
• Techniki radzenia sobie ze stresem w kontekście ciała – relaksacja, medytacja, treningi mające na celu budowanie świadomości własnego ciała,
• Trening progresywny Jacobsona,
• Wizualizacja
• Antystresowe techniki umysłowe: autosugestia, wsłuchiwanie się we własne uczucia trening autogenny Schultza.
• Automasaż – jak mogę sobie pomóc?
• Moc afirmacji,
• Reframing, czyli pozytywne przeformułowanie

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1450,00 zł netto + VAT. 13.02.2017 – 14.02.2017 Szczyrk
23.02.2017 – 24.02.2017 Wrocław
06.03.2017 – 07.03.2017 Lublin
23.03.2017 – 24.03.2017 Poznań
30.03.2017 – 31.03.2017 Gdańsk
10.04.2017 – 11.04.2017 Katowice
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
27.04.2017 – 28.04.2017 Warszawa
08.05.2017 – 09.05.2017 Białystok
18.05.2017 – 19.05.2017 Wrocław
01.06.2017 – 02.06.2017 Katowice
12.06.2017 – 13.06.2017 Kraków
22.06.2017 – 23.06.2017 Poznań

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl