Warsztaty rozwojowe kompetencji menadżerskich.

Bycie menedżerem do duża odpowiedzialność. Z jednej strony menedżer jest odpowiedzialny za dostarczenie określonych wyników biznesowych, z drugiej strony jest odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie powierzonym mu zespołem. Wreszcie, spoczywa na nim także odpowiedzialność za samego siebie – aby nie zatrzymywać się na ścieżce rozwoju zawodowego i osobistego. Skuteczne połączenie tych obszarów nie jest łatwe, tym bardziej, że środowisko, w którym menedżer pracuje jest bardzo dynamiczne. Celem szkolenia jest Zapoznanie pracowników z teorią motywacji oraz zasadami motywowania przybliżenie technik skutecznego wywierania wpływu na pracowników, pogłębienie praktycznej wiedzy na temat motywacji człowieka w pracy, nauczenie stosowania adekwatnych narzędzi motywacyjnych do członków zespołu i zespołu jako grupy, łączenie celów indywidualnych z celami organizacji, budowanie autorytetu, kreowanie charyzmatycznej osobowości, umiejętność wyrażania swoich uczuć i postaw w sposób asertywny, umiejętność asertywnego wyrażania swojego punktu widzenia w pracy z zespołem, umiejętność wyrażania krytyki w sposób nienaruszający granic tej drugiej osoby.

Program szkolenia

1. Motywacja – wprowadzenie do najważniejszych zagadnień:
• Rozróżnienie między motywacją, motywatorem a motywowaniem,
• Zapoznanie się z podstawowym modelem powstawania motywacji,
• Czynniki wpływające na zaangażowanie: materialne i niematerialne, • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania,
• Motywowanie a przywództwo.

2. Podstawowe podejścia i teorie do motywacji: behawioralne, humanistyczne, poznawcze:
• Rozpoznanie, co motywuje ludzi do pracy wg teorii piramidy potrzeb Abrahama Maslowa,
• Rozróżnienie, co ludzi motywuje a co demotywuje wg dwuczynnikowej teorii motywacji Herzberga,
• Teoria X i teoria Y McGregora,
• Zapoznanie z teorią wzmocnień i potrzebą osiągnięć,
• Rozróżnienie między motywacją zewnętrzną i wewnętrzną.

1. Motywacja zespołu w synergii z kompetentnym przywództwem:
• Rola lidera i jego stylu kierowania grupą
• Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury „najlepszego”
• Rozwijanie sukcesu jako wartości
• Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami
• Budowanie lojalności pracowników

2. Indywidualna motywacja pracownika ( automotywacja):
• Co motywuje pracowników
• Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej
• Osobowość pracownika a motywatory (przykłady podane przez uczestników)
• Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego

Indywidualna motywacja pracowników poprzez prawidłowe delegowanie zadań przez menedżera:
• Umiejętność rozpoznawania potrzeb pracowników,
• Narzędzia badania potrzeb pracowniczych,
• Analiza wpływu osobowość pracownika, na sposoby jego motywacji,
• Stosowanie metod motywowania a poziom rozwoju zawodowego,
• Analiza błędów w delegowaniu zadań,
• Wyznaczanie racjonalnych celów,
• Zasady delegowania zadań i odpowiedzialności,
• Monitorowanie realizacji zadań,
• Delegowanie jako środek sterowania procesem rozwoju pracownika,
• Delegowanie jako element modelu zarządzania sytuacyjnego.

Rozmowa z podwładnym jako narzędzie wywierania wpływu i budowania motywacji i zaangażowania:
• Budowa autorytetu a skuteczna komunikacja interpersonalna ( komunikacja werbalna, niewerbalna, aktywne słuchanie, bariery w procesie komunikacji);
• Komunikacja motywująca
• Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej , delegowanie i egzekwowanie zadań w relacji Przełożony-Pracownik,
• Konstruktywna krytyka
• Jak motywować chwaląc
• Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami;
• Rozmowy dyscyplinujące ;
• Przygotowanie szefa i pracownika do rozmowy;
• Umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów dyscyplinujących;
• Karanie – sankcje, których można użyć;
• Schemat prowadzenia rozmowy dyscyplinującej;
• Komunikowanie trudnych decyzji ;
• Zasady, o których warto pamiętać przy komunikowaniu trudnych decyzji;

1. Narzędzia motywujące:
• Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników
• Kiedy stosować nagrody a kiedy kary
• Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych

2. Błędy w motywowaniu pracowników:

• Najpopularniejsze „demotywatory”
• Jak nie popełniać błędów innych w tworzeniu sposobów motywowania podwładnych
• Jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych

1. Techniki wywierania wpływu na pracowników:
• wzbudzanie sympatii
• atrybuty profesjonalisty i budowania swojej wiarygodności
• metody wpływania na decyzje innych
• manipulacja a perswazja
• wybrane techniki wywierania wpływu
• obrona przed manipulacjami

2. Błędy rekrutacyjne:
• Nieprofesjonalne ogłoszenie
• Taki sam proces rekrutacyjny dla wszystkich stanowisk
• Zbyt wolny proces decyzyjny dotyczący zatrudnienia
• Brak informacji o statusie rekrutacji
• Zbyt mała ilość spotkań

Czas trwania: Cena szkolenia:

Terminy szkoleń:

2 dni 1450,00 zł netto + VAT. 09.02.2017 – 10.02.2017 Wrocław
27.02.2017 – 28.02.2017 Katowice
13.03.2017 – 14.03.2017 Lublin
30.03.2017 – 31.03.2017 Poznań
06.04.2017 – 07.04.2017 Gdańsk
20.04.2017 – 21.04.2017 Opole
08.05.2017 – 09.05.2017 Szczyrk
25.05.2017 – 26.05.2017 Wrocław
05.06.2017 – 06.06.2017 Warszawa
19.06.2017 – 20.06.2017 Białystok
29.06.2017 – 30.06.2017 Katowice

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1450,00 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy udzielamy dodatkowego rabatu

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, usługa doradcza przez okres 30 dni.

Wszystkie szczegóły w zakresie organizacji szkolenia, w tym miejsca odbywania zajęć oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, Organizator przekazuje do każdego z uczestników w formie pisemnej informacji .

Miejsce zajęć:
MyWay Training Sp. z o.o. współpracuje z renomowanymi hotelami o standardzie minimum trzygwiazdkowym.

Informacje dodatkowe:
Zespół do spraw obsługi szkoleń:
tel. (077) 482 21 47, fax (077) 482 21 47
mob. 608 679 149
e-mail: szkolenia@mywaytraining.pl

Szkolenie dedykowane:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 77 482 21 47 lub mailowy na adres biuro@mywaytraining.pl