Szkolenia Specjalistyczne

W związku ze zmieniającą się polityką oświatową państwa i stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek coraz to wyższych celów i realizacji nowych programów, szkolenia psychologiczno-pedagogiczne kierowane są do szkolnych specjalistów – nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i wychowawców. Mają one na celu podnoszenie umiejętności, wspieranie zadań rozwojowych, zaspokajanie potrzeb dziecka, ułatwianie radzenia sobie z trudnościami i zapobieganie zachowaniom problemowym. Szkolenia pedagogiczno-psychologiczne są szkoleniami specjalistycznymi, zamkniętymi. Program szkolenia ustalany jest w zależności od oczekiwań klienta.

Przykładowe tematy szkoleń:
• Komunikacja rodzic – nauczyciel.
• Jak współpracować z trudnym rodzicem.
• Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem.
• Techniki pracy z uczniem zdolnym.
• Emocje dzieci – jak je rozumieć.
• Praca z dzieckiem z autyzmem.
• Metody komunikacji alternatywnej w pracy z małym dzieckiem.
• Diagnoza zaburzeń rozwojowych.
• Praca asystenta rodziny – warsztaty.
• Trening umiejętności budżetowych, wychowawczych i higienicznych. Realizacja planu pracy asystenta rodziny w zakresie obszarów ekonomiczno – socjalnym, opiekuńczo – wychowawczym oraz społecznym. Warsztaty.
• Praca z klientem agresywnym i roszczeniowym.
• Asertywność i komunikacja jako metody radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pomocy społecznej.
• Mediacje rodzinne.
• Praca socjalna z rodziną w której występuje problem przemocy.
• Praca socjalna z rodziną z problemem alkoholowym.
• Realizacja procedury niebieska karta – szkolenie 3 dniowe.
• Praca socjalna z rodziną w której występuje problem przemocy oraz uzależnienia od alkoholu. Procedura niebieskiej karty.
• Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej.
*w celu uzyskania szczegółowych informacji o programach szkoleń, warunkach realizacji prosimy o kontakt.