Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane są „jak ubrania szyte na miarę”. Organizacja szkolenia poprzedzona jest dokładną analizą potrzeb klienta i jego możliwości. Dlatego swoją działalność opieramy na profesjonalnym oraz rzetelnym podejściu do powierzanych nam spraw oraz wysokiej kulturze współpracy. Wiemy, że najcenniejszą wartością firm jest kapitał ludzki, którego rozwój przedkłada się na szeroko rozumiane korzyści biznesowe firmy. Przyjmując do realizacji szkolenie dedykowane dbamy o to, aby szkolenie było efektywne i przyniosło wymierne korzyści dla jego uczestników i organizacji. W przygotowanie programu szkolenia zaangażowani są nasi trenerzy i doradcy, których zadaniem jest optymalizacja programu szkoleniu dającego jak najlepsze rezultaty, by po odbyciu szkolenia uczestnicy wzbogaceni byli nie o nowe umiejętności, i motywację do efektywnej pracy. 

 • uwielbiamy szkolić
 • w każde szkolenie wkładamy doświadczenie, wiedzę i serce
 • dopasowujemy szkolenie do potrzeb Klienta
 • prowadzimy innowacyjne, lekkie i bardzo efektywne szkolenia

W ramach szkoleń dedykowanych oferujemy:

 • Consulting w miejscu pracy.
 • Monitorowanie postępów pracowników po szkoleniu.
 • Consulting poszkoleniowy.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych.

Proponujemy Państwu szkolenia w następujących obszarach:

1. Zajęcia integracyjne, scalenie zespołu (tematyka: fantasy, dzień harcerski, poszukiwacze skarbów, na sportowo, horror)

2. Współpraca w zespole pracowniczym (w szkoleniu stosowane są odpowiednie ćwiczenia stymulujące postawę współpracy w zespole pracowniczym)

3. Rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym – praca nad bieżącym problem (szkolenie poprzedza rozpoznanie przyczyny występujących konfliktów. Po rozpoznaniu przyczyny następuje zastosowanie odpowiednich metod, które mają na celu rozwiązanie problemu. Szkolenie jest jedną z nich, zwłaszcza jeśli konflikt dotyczy zasobów ludzkich. Na szkoleniu pracujemy nad konkretnym konfliktem poprzez odpowiednie moderowanie zespołem. Poruszamy również moduły dotyczące nauki technik kontrolowania konfliktu i radzenia sobie z konfliktem)

4. Twórcze rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych rozwiązań – moderowanie tworzenia zmian w organizacji i rozwiązywaniu problemów poprzez stosowanie technik twórczego myślenia (zadaniem trenera jest zastosowanie odpowiednich technik twórczego myślenia w celu stymulacji kreatywności grupy. Dzięki technikom twórczego myślenia zespołowi łatwiej jest wprowadzić zmiany w organizacji lub poszukać nowych rozwiązań zaistniałego kryzysu).

5. Dyskryminacja, mobbing, molestowanie – szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów HR

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obowiązków pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy. Szkolenie dostarczy także wskazówek nt. możliwości minimalizowania ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy w razie zaistnienia niedozwolonych praktyk. 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – specjalistyczne warsztaty dla komisji antymobbingowych i specjalistów HR Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie komisji antymobbingowej do pełnienia swoich zadań, uzyskania praktycznych wskazówek w zakresie wdrożenia skutecznej polityki prewencyjnej, poznania zasad prowadzenia postępowań mediacyjnych i wyjaśniających oraz działań naprawczych. 7. Granice kontroli pracowników za pomocą nowoczesnych technologii Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów kontroli zachowania pracowników z uwzględnieniem rozwoju nowoczesnych technologii, zróżnicowania form zatrudnienia i charakteru pracy oraz najnowszych interpretacji przepisów prawa. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach obarczonych ryzykiem naruszenia przepisów prawa, poznają zakres odpowiedzialności w przypadku nadmiernej ingerencji w prywatność pracowników oraz otrzymają szereg praktycznych wskazówek działania w sytuacjach budzących wątpliwości interpretacyjne. 8. Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników. Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania z procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach obarczonych ryzykiem naruszenia przepisów prawa, a także otrzyma szereg praktycznych wskazówek działania w sytuacjach budzących wątpliwości interpretacyjne. 9. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje pracownicze Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy nt. odpowiedzialności kadry kierowniczej za relacje w podległym zespole, rozpoznawania przejawów konfliktów oraz zasad prowadzenia mediacji i propagowania w firmie kultury rozwiązywania sporów w warunkach współpracy. 10. Motywowanie płacowe i pozapłacowe Uczestnicy dowiedzą się jak optymalnie dopasować system wynagradzania do specyfiki swojej firmy – strategii rynkowej, kultury organizacyjnej, celów i motywacji poszczególnych grup zatrudnionych. 11. Przeciwdziałanie nieuczciwym i nieetycznym zachowaniom pracowników Uczestnicy poznają psychologiczne mechanizmy naruszania obowiązujących norm, współczesnych obszarów ryzyka w środowisku pracy oraz skutecznych sposobów zapobiegania nieetycznym zachowaniom pracowników na gruncie prawa pracy i zarządzania. 12. Zarządzanie talentami i rozwojem zawodowym pracowników Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie powiązania polityki rozwoju zawodowego pracowników ze strategią firmy. Uczestnicy poznają m.in. zasady tworzenia systemów kompetencyjnych, opracowywania ścieżek karier oraz wdrażania programów rozwoju talentów.Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z przykładami rozwiązań stosowanych przez polskie firmy, możliwym ryzykiem niepowodzeń oraz aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi równego traktowania i rozwoju zawodowego pracowników. 13. Dobre praktyki redukcji zatrudnienia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami postępowania, które umożliwią właściwe przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia oraz złagodzenie jego skutków dla pracowników. 14. Zarządzanie nowoczesnymi formami organizacji pracy – pracą zdalną, elastyczną i wirtualną Celem szkolenia jest zaprezentowanie nie tylko regulacji kodeksowych, ale również pozaprawnych aspektów pracy na odległość oraz zasad zarządzania pracownikami zdalnymi. Uczestnicy dowiedzą się jak formalnie uregulować zatrudnienie telepracowników, na jakie obszary ryzyka zwrócić uwagę oraz jak zarządzać pracą zdalną. 15. Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta, 16. Lista przykładowych innych obszarów tematycznych:

 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Zarządzanie czasem.
 • Komunikacja w zespole pracowniczym.
 • Obsługa klienta.
 • Trening osobowości.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Szkolenie telemarketingowe.
 • Techniki perswazji.
 • Trening asertywności.
 • Motywacja pracowników poprzez zarządzanie celami.
 • Wystąpienia publiczne, techniki autoprezentacji.
 • Prawo.
 • Finanse.