Umowa zlecenie a umowa o dzieło

W prawie cywilnym.

Ogólna charakterystyka umowy zlecenia.
Umowa zlecenia jest umową wzajemną. Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Umowa zlecenia może być zawarta w dowolnej wybranej przez strony formie, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Czas trwania umowy – umowa zlecenia może być zawierana bądź na czas określony, bądź na czas nieokreślony. W praktyce zależy to od woli stron i specyfiki samego zlecenia, będącego przedmiotem umowy.

Odpowiedzialność – umowa zlecenia jest umową starannego działania, na zleceniobiorcy ciąży wiec obowiązek starannego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z umową i przepisami prawa. Zleceniobiorca nie odpowiada więc za brak osiągnięcia konkretnego celu, ale za brak starannego działania przy wykonywaniu zlecenia. Jeśli kilka osób przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem zleceniodawcy jest solidarna (art. 745 kodeksu cywilnego). W przypadku powierzenia przez zleceniobiorcę wykonania zlecenia innej osobie i zawiadomienia o tym zleceniodawcy zgodnie z dyspozycją art. 738 § 1 kodeksu cywilnego – zleceniodawca główny odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze.

Przedawnienie roszczeń – odnośnie umowy zlecenia ustawodawca ustalił szczególne – krótsze terminy przedawnienia dla niektórych roszczeń. Z upływem 2 lat przedawniają się:
– Roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które w sposób stały lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom,
– Roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Ogólna charakterystyka umowy o dzieło.
Strony, które zawierają umowę, zgodnie z którą jedna z nich zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło, a druga zapłacić za wykonania tego dzieła wynagrodzenie, zawierają umowę nazwaną w kodeksie cywilnym umową o dzieło.
Stronę, która zgodnie z umową zobowiązuje się wykonać dzieło określa się jako przyjmującego zamówienie, natomiast stronę, dla której dzieło jest wykonywane i która za dzieło ma zapłacić, określa się jako zamawiającego.

Przy zawieraniu umowy należy mieć na uwadze, że o uznaniu zawartej umowy za umowę o dzieło decyduje to, w jaki sposób zostały w niej określone obowiązki stron. Gdyby obowiązki stron określone w zawartej między nimi umowie nie odpowiadały określonym w kodeksie cywilnym wymogom umowy o dzieło (w szczególności, jeżeli zobowiązanie strony określonej jako przyjmujący zamówienie nie polega na wykonaniu dzieła) strony nie zawarły umowy o dzieło, lecz inną umowę np. umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, czy wręcz umowę o pracę. Samo nazwanie zawartej umowy umową o dzieło nie będzie przy jej ocenie odgrywało decydującej roli, bowiem o tym, jaką umowę zawarto decyduje to, do czego strony umowy zamierzały się zobowiązać i jaki był cel zawieranej umowy, a nie jej dosłowne brzmienie.
Umowa o dzieło jest umową rezultatu.