Wiadomości ogólne o gwarancji

Definicja umowy gwarancji

Umowa gwarancji należącą do grupy umów pełniących funkcję zabezpieczającą.
Poprzez zawarcie tej umowy gwarant daje beneficjentowi gwarancji zabezpieczenie wystąpienia określonego w przyrzeczeniu gwaranta rezultatu, mogącego polegać na określonym zachowaniu się osoby trzeciej, bądź na zdarzeniu niepolegającym na zachowaniu się jakiejkolwiek osoby. Gwarant daje zabezpieczenie poprzez przejęcie ryzyka gospodarczego, związanego z niewystąpieniem zabezpieczonego rezultatu, polegającego na obowiązku gwaranta zapłacenia beneficjentowi gwarancji określonej w gwarancji sumy pieniężnej.
W praktyce zawarcie umowy gwarancji, często określane mianem udzielenia gwarancji, pozostaje najczęściej w funkcjonalnym związku z innymi stosunkami prawnymi. Zabezpieczane gwarancją wystąpienie określonego rezultatu często związane jest z zawarciem albo wykonaniem innej umowy (umowy z tzw. stosunku podstawowego).

Jeden z podmiotów umowy ze stosunku podstawowego zawiera z przyszłym gwarantem umowę (umowa zlecenia udzielenia gwarancji), na mocy której uzyskuje jego zobowiązanie, zazwyczaj w zamian za świadczenie pieniężne, do udzielenia gwarancji drugiemu podmiotowi. Podmiot zawierający z gwarantem umowę, na mocy której gwarant zobowiązuje się do udzielenia gwarancji, określany jest mianem zleceniodawcy gwarancji, podmiot który otrzymał gwarancję – beneficjentem gwarancji.

Umowa zlecenia udzielenia gwarancji oraz zdarzenie podlegające zabezpieczeniu gwarancją, związane zazwyczaj z zawarciem albo wykonaniem określonej umowy, stanowią o potrzebie gospodarczej udzielenia gwarancji. Gwarancja, choć funkcjonalnie związana z tymi umowami, stanowi umowę od nich odrębną. Gwarancja może być bowiem udzielona również w celu zabezpieczenia określonego zdarzenia i nie pozostawać w związku funkcjonalnym z inną bądź innymi umowami.

Podmioty występujące przy umowie gwarancji:
– gwarant – strona, która zobowiązuje się do udzielenia gwarancji
– zleceniodawca gwarancji – podmiot zawierający z gwarantem umowę
– beneficjent gwarancji – podmiot który otrzymał gwarancję