Zawarcie i treść umowy gwarancji

Zawarcie umowy gwarancji

Ponieważ gwarancja stanowi umowę, jej zawarcie możliwe jest poprzez:
– przyjęcie oferty zawarcia umowy gwarancji albo
– w drodze rokowań.

Częste w praktyce milczenie beneficjenta gwarancji w reakcji na otrzymany tzw. list gwarancyjny (dokument gwarancji) prowadzi często do zawarcia umowy gwarancji, co może wynikać z treści art. 66 § 2 k.c. bądź też stanowi normalną reakcję beneficjenta gwarancji na przyjętą przez gwaranta ofertę zawarcia umowy gwarancji złożoną przez beneficjenta za pośrednictwem zleceniodawcy gwarancji.
Treść umowy gwarancji:
Do elementów przedmiotowo istotnych każdej umowy gwarancji należy zaliczyć:
– określenie przedmiotu zobowiązania gwaranta, tj. wskazanie rezultatu, który gwarancja ma zabezpieczać, jak również
– określenie uprawnień, jakie z niej wynikają, poprzez wskazanie kwoty pieniężnej (sumy gwarancyjnej), którą gwarant zobowiązuje się zapłacić.
Treść umowy gwarancji, zawartej w dokumencie gwarancji, składa się zazwyczaj z:
– preambuły – preambuła znajduje się na samym początku dokumentu gwarancji i wyjaśnia jej cel gospodarczy wraz z podaniem powodów, dla których gwarancja została udzielona.
– postanowień określających przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej.